YUSCHAK MYKHAILO VASYLOVYCH

  • О. М. Ющак, М. В. Волошин, О. А. Луків, В. Д. Волошин, М. В. Ющак Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2017 № 3 с. 170-174.
  • О. М. Ющак, М. В. Волошин, О. А. Луків, В. Д. Волошин, М. В. Ющак Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів – самок на вплив експериментальної гіперглікемії // Вісник наукових досліджень – 2017. № 1 с. 141-144.
  • Фоміна К.А., Ющак М.В., Беликова А.П., Марков М.М. Морфологические методы иследования органов нейроендокрынной системы белых крыс. // Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах. Том 15, №2(додаток) ЛДМУ – 2012. –С.106.
  • Федонюк Я.І., Грушко В.С., Довгань О.М., Білик Л.С., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Пришляк А.М. Основа медичних знань та долікарської допомоги (підручник для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації). Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. –с. 728.
  • Фоміна К.О., Ющак М.В., Говда Р.В. Порівняльна вікова динаміка маси та приросту маси щурів під довготривалим впливом антиоксидантного препарату «Тіотриазолін» та настойки ехінацеї пурпурової // Вісник наукових досліджень №2, Тернопіль, 2012. –С.99-101.
  • Федонюк Я.І., Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Флекей П.П., Білик Л.С., Білик А.Л., Говда Р.В., Гантімуров А.В., Яворська С.І. Анатомія людини для стоматологів (Навчально-методичний посібник для практичних занять) –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. –с.535.
  • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є., Флекей П.П., Ющак М.В., Прохира О.М. зміни водно-сольового складу кісток скелету тварин , алаптованих до загального зневоднення, та у відновний період // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2010. –С.146.
  • Фоміна К.А., Ющак М.В. Мікроанатомія щитоподібної залози білих щурів у віковому аспекті. // Вісник наукових досліджень, №1 – Тернопіль, 2009. –С.69-72.
  • Ахтемійчук Ю.Т., Ахтемійчук О.В., Ющак М.В. Макромікроскопічна анатомія артеріальних судин серця людини. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Том 8, №1, 2009. –С.88-96.
  • Бибик Е.Ю., Фоміна К.А., Ющак М.В. Тиотриазолин – потенциальное лекарственное средство с детоксикционной активностью. // Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах. Том 12, №1, ЛДМУ-2009. –С.213-217.
  • Федонюк Я.І., Ковешніков В.Г., Пикалюк В.С., Сікора В.З., Федонюк Л.Я., Білик Л.С., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Білик О.В., Крадінов О.І., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Ющак М.В., Поліщук А.П. Анатомія людини з клінічним аспектом (Посібник для студентів та викладачів вищих медичних закладів) –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. –920с.
  • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Ющак М. В., Флекей П.П., Бурий В.В. Впровадження автоматизованого дистанційного контролю знань як альтернативи до традиційного способу тестового опитування. // Медична освіта. -1\2008. –С.45-47.
  • Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Федонюк Я. І., Олійник О.О., Лобода О.В. Морфологічні та морфометричні зміни нирки щурів до репродуктивного віку при тяжкому ступені загального зневоднення // Таврический медико-биологический весник. Том 11, №3, ч.1. –С.140-142.
  • Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Я.І., Ющак М. В., Говда Р.В. Перші результати впровадження пракитично-орієнтовного навчання на кафедрі анатомії людини // Медична освіта. –Тернопіль, 3\2007. –С.33-36.
  • Волошин В.Д., Ющак М.В., Федонюк Я.І. Морфологічна оцінка кори надниркових залоз та мінеральний склад плечових кісток експерементальних тварин в умовах стресового навантаження // Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах Том 6/2 ЛДМУ-2008. –С.78-80.
  • Ющак М.В., Федонюк Я.І., Киричок О.М. / Морфофункціональні зміни довгих кісток тварин в умовах загального зневоднення тяжкого ступеня. / Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Чернівці БДМУ., 2\2006. С-68.
  • Ющак М.В., Голод Б.В., Флекей П.П., Волошик В.Д. / Структурні та фізіологічні зміни в довгих кістках тварин з парагимпатотонічним типом вегетативної нервової системи при загальній дегідратації. Вісник наукових досліджень. –Тернопіль, 3\2006 С146-148.
  • Ющак М.В. Структурно-функціональні зміни довгих кісток щурів із симпатотонічним тонусом вегетативної нервової системи при легкому та середньому ступені загального зневоднення // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія: Медицина -2005. –В.25. –С. 53-55.
  • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Ющак М.В. Зміни мінерального складу довгих кісток скелету в умовах загальної дегідратації організму //Здобутки клінічної і експерементальної медицини / Мат. XL VIII підсумок, науково-практ. конф. –Тернопіль «Укрмедкнига», 2005. –С.179-181.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В., Говда Р.В. Збірник тестових завдань «Крок-1» з анатомії людини для студентів стоматологічного факультету. –Тернопіль, 2005. -62с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Збірник тестових завдань «Крок-1» з анатомії людини (частина 2) / НС та спиомозкові нерви; вегетативна нервова система; черепно-мозкові нерви та органи відчуття; серце, судини порожнин тіла, голови та шиї; судини кінцівок та лімфатична судинна система. –Тернопіль, 2005. -83с.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки до практичних занять з анатомії людини / Серцево-судинна система. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. -63с.
  • Yuschak M.V., Fedonyuk Y.I. Structural organization of epiphyseal cartilage in long bones in conditions of adaptation organism to general dehydratation // Biomedical and Biosocial Anthropology. -2004, №2, -P.236-238.
  • Ющак М.В., Федонюк Я.И. Изменения в длинних костях при общем обезвоживании и их коррекция // Морфология. -2004, Т.4. С. 148-149.
  • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.Є., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять / Анатомія внутрішніх органів. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 52с.
  • Федонюк Я.І., Головацький А.С., Лопатка Г.Ф., Ющак М.В., Добрянська Є.С. Закономірності остеогенезу в початковий період реадаптацій після зневоднення організму // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія: Медицина. – 2001. –В.15.-С.27-30.
  • Довгань Е.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Морфофункциональный статус костей скелета животних при различном сочитании гипокинезии и физических нагрузок // Морфофункциональний статус млекопитающих и птиц / Труды. – Симферополь, 1995. –С.18-19.
  • Федонюк Я.И., Ильницкий В.И., Довгань Е.М., Велещук Я.Т., Баран Л.Н., Боровський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Коррекция структурных изменений влияния гипокинезии на рост и формообразование костей скелета // Актуальні проблеми фізичного виховання у ВУЗі / Всеукр. наук., практ. конф. – Донецьк, 1995. –Ч. 1.-С. 93-94.
  • Довгань О.М., Федонюк Я.І., Борковський В.В., Ющак М.В., Борймиструк І.І. Реадапційні перетворення в довгих кістках після тренування статичними фізичними навантаженнями // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1994. – N 4. C.103.
  • Fedonyuk Y.I., Reminetsky B.Y., Voloshin V.D., Kravtsiv S.I., Yuschak M.V. The effect of dehydratation of juvenile body on the growth and shaping of skeleton bones // Space Biology and Aerospace Medicine / X-th Conference: Abstracts. -Moscow, Russia, 1994.-P. 46-47.
  • Довгань Е.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Динамика изменений макро и микроэлементов в костной ткани при физических нагрузках, гипокинезии и их сочетаний // Актуальные вопросы фундаментальной и прикладной медицинской морфологии / Сб. научн. трудов. – Смоленск, Россия. – 1994. – С. 47-48
  • Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Велещук Я.Т., Баран Л.Н., Боровський В.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. Адаптационно-редаптационные преобразования в костях скелета при различных режимах двигательной активности // Актуальні питання діагностики та профілактики захворювань людини / 1-а Міжнародна комп’ютерна конференція – Тернопіль, 1994. 31с.
  • Довгань О.М., Федонюк Я.І., Велещук Я.Т., Борковський В. В., Ющак М.В., Борймиструк І.І. Зміни мінерального складу кісткової тканини при фізичних навантаженнях, гіпокінезії та їх поєднанні // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини – Тернопіль, 1994, - С.301-304