BORYS Y. REMINETSKYY

 • Герасимюк І.Є., Мізь А.В., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Криницька І.Я. Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти // Медична освіта – 2017. – № 4, – С. 9 – 13.

 • Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі // International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.

 • Пришляк А.М., Яворська С.І., Головата Т.К., Ремінецький Б.Я. Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.

 • Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O., Shchur O.M. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus // Biomedical and Biosocial Anthropology – 2016. – № 26, P. 92-94.

 • Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я., Щур О.М.Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 272-275.

 • Головатюк Л.М., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я. Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці // «Український журнал біології, медицини і спорту» - Миколаїв, 2015 р. - № 2 (2) – С. 44-47.

 • Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. Наук. Пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; випуск 82, Т.2, – Запоріжжя, 2015. ISSN – 2308-8052 – C. 340-349.

 • М.С. Гнатюк, А.М. Пришляк, Р.М.Гнатюк, Б.Я.Ремінецький. Характеристика просторових параметрів камер серця експериментальних тварин з різною стійкістю до гіпоксії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал № 2, - 2007. – С. 55-61.

 • Б.Я. Ремінецький, І.Є. Герасимюк, Я.І. Федонюк, А.М. Пришляк, В.В. Бурий. Викладання анатомії людини за умов реформування вищої медичної освіти з врахуванням світового досвіду // Медична освіта, № 1, - 2009, С. 38-39.

 • І.Є. Герасимюк, О.М.Киричок, Б.Я. Ремінецький, М.В. Самборський. Нові підходи до вивчення анатомії людини при навчанні за програмою I-II рівнів акредитації // Медсестринство. -2007. - №3. - С. 36-38.

 • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак В.В., Ремінецький Б.Я. Морфо-функціональні особливості кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина", - 2005. Вип. 25, - С. 41-44.

 • Ремінецький Б.Я., Говда Р.В. Структурні зміни кісток скелету щурів старечого віку, адаптованих до зневоднення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - С. 21.

 • Пришляк А.М., Гнатюк М.С., Ремінецький Б.Я. Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь при токсичних ураженнях міокарда // Вісник морфології. - 2003. - № 2. - С. 251-253.

 • Voloshyn V.D. Fedonyuk Y.I., Reminetskyy B.Y. Peculiarities of Tubular Bones Metabolism in Light Dehydration of Different Age Rats // XIV Federative International Congress of Anatomy: Abstracts.- Lisbon, Portugal, 1994.- P. 135-138.