FLEKEJ PARASKOVIJA PAVLIVNA


 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. Порівняльна характеристика макроморфометричних показників нирок при однобічному стенозі ниркової артерії ущурів // Вісник морфології. – 2012. – № 1. – С. 84-88.

 • Н.В. Флекей, В.А.Кондратюк, О.В.Лотоцька,О.М.Сопель, П.П,Флекей Комбінована дія іонів натрію і кадмію на організм піддослідних тварин. // Медична хімія.- 2011.- № 4(49). – с. 225.

 • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є., Флекей П.П., Ющак М.В., Прохира О.М. Зміни водно-сольового складу кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення, та у відновний період. Здобутки клінічної та експерементальної медицини – 2010 р. – С.146.

 • Боймиструк І.І., Флекей П.П.,Федонюк Я.І. Ріст та формоутворення кісток скелету при фізичних навантаженнях в залежності від вихідного стану автономної нервової системи. Здобутки клінічної та експерементальної медицини – 2010 р. – С.122.

 • Флекей П.П., Киричок О.М., Ремінецький Б.Я., Говда Р.В. Особливості вивчення анатомії людини в умовах інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором. ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського. Особливості вивчення анатомії людини в умовах інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором. Медична освіта., 2009., С.137-138.

 • Флекей П.П.,Киричок О.М.,Герасимюк І.Є.,2008. Структурно-метаболічні зміни в довгих трубчастих кістках при важкому ступені загальної дегідратації адаптованих до зневоднення тварин.С.199-200.Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах,Том 6/2 ЛДМУ-2008р.

 • Герасимюк І.Є. ,Федонюк Я.І., Ющак М.В., Флекей П.П., Бурий В.В. Впровадження автоматизованого дистанційного контролю знань як альтернативи до традиційного способу тестового опитування. С.45- 47 Медична освіта 1/2008.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Боймиструк І.І.,Говда Р.В. Вплив пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії на артеріо-венозні співвідношення легеневих судин.//Вісник морфології. -2007.-Б.13(2).-С.476-477.

 • Герасимюк І.Є., Флекей П.П., Бурий В.В. Особливості артеріовенозних взаємовідносин у нормі та при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії.//Здобутки клінічної та експерементальної медецини.Тернопіль-2007.-С.136.

 • Флекей П.П., Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Боймиструк І.І., Ющак М.В.Вплив зневоднення організму на ростові процеси плечової кістки при адаптації її до клітинного зневоднення.//Український морфологічний альманах.-2006.-№2.-С.150.

 • Ющак М.В., Голод Б.В., Флекей П.П., Волошин В.Д. Структурні та фізіологічні зміни в довгих кістках тварин з парасимпатотомічним типом вегетативної нервової системи при загальній дегідратації //Вісник наукових досіджень.-2006.-№3.-С.146-148.

 • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П.,Волошин В.Д.,Ющак В.В.,Ремінецький Б.Я. Морфо-функціональні особливості кісток скелета тварин, адаптованих до загального зневоднення //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”, -2005. Вип. 25, -С. 41-44.

 • Волошин В.Д., Киричок О.М., Шовдра Н.В., Філекей П.П., Боймиструк І.І. Новітні педагогічні прийоми викладання на кафедрі анатомії людини в медичному університеті // Медична освіта (науково-практичний журнал). – Тернопіль, 2005. - № 3. – ст.38-39.

 • Киричок О.М., Федонюк Яію., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак М.В., Ремінецький Б.Я. Морфо-функціональні особливості кісток скелету тварин,адаптованих до загального зневоднення / //Науковий вісник Ужгородського університету //Серія Медицина – 2005, - В. 25.-С. 41-44.

 • Ющак М.В. Флекей П.П. Структурно-функціональні зміни довгтх кісток щурів з симпатотонічним тонусом вегетативної нервової системи при легкому та середньому ступені загального зневоднення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – 2005. –Вип.25. – С. 53-55.

 • О.М.Киричок, Р.В.Говда. Флекей П.П. Адаптація – універсальний механізм пристосування організму молодих тварин в умовах зневоднення //Буковинськийц медичний вісник. – 2005- Т 9,№ 9. – С.84-86.

 • Киричок О.М., Головацький А.С. Флекей П.П. Структура епіфізарного зряща та діафіа довгиз трубчастих кісток тварин репродуктивного віку в умовах адаптації до загального зневодненя // Український медичний альманах, Луганськ, 2005. – С. 99-102.

 • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Збірник тестових завдань(Крок І), з анатомії людини для студентів стоматололгічного факультету.- Тернопіль.- 2005.- 62 с.

 • Б.Я.Ремінецький, Р.В.Говда, Флекей П.П. Морфологічні зміни кісток скелету щурів старечого віку,адаптованих до зневоднення // Здобутки клінічного та експириминтальної медицини. – Вип. – Тернопіль:Укрмедкнига,2005.

 • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Методичні вказівки до самопідготовки з практичних занять з анатомії людини // Серцево-судинна система.- Тернопьль.. Укр.мед. книга

 • Фальфунщинська Г.І.,Демків І.Я.,Столяр О.Б.,Флекей П.П. Аналіз металозв’язувальної здатності металотіонеїв за їх уфспекторами. Мед.хімія.-2003.-Т.5, №4.-

 • Бондаренко Ю.И., Федонюк Я.И., Волков К. С, Флекей П.П., Шовдра Н.В., Захарчук И.В., Тимкив-Бензар И.М., Туркот П.А. Особенности морфогенеза костей скелета при дегидратации организма и адаптации к ексикозу //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С. 80-82.

 • Бондаренко Ю.І., Федонюк Я.І., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Захарчу к I. В., Тимків-Бензар І.М., Федонюк Л. Я. Зміни хімічного складу довгих трубчастих кісток при дегідратації організму //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С 79-80.

 • Флекей П.П. Закономірності обміну хімічних елементів довгих трубчастих кісток при адаптації до загального зневоднення організму //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 2. - С. 504-505.

 • Федонюк Я.І., Волошин В.Д., Довгань О.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Тимків-Бензар І.М., Барвінська Т.М., Федонюк Л.Я. Особливості остеогенезу при дегідратації організму, адаптації і реадаптації //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат.наук.конф. – Тернопіль:”Медична академія”, 1997. –В.2, ч.2. – С.590-596.

 • Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Данильчук Р.Б., Туркот П.А., Барвінська Т.М., Кушик П.С., Тупол Н.Д.Морфогенез кісток скелету при адаптаціх їх до загального зневоднення // Весник проблем биологии і медицины. – 1997.- N 9. - С. 142-145.

 • Борковський В.В.,Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Захарчук И.В.,Тымкив-Бензар И.М., Боймистук И.И., Мельничук В.В., Барвинськая Т.М. Ультраструктурная организация хондроцитов эпифизароного хряща при различных режимах двигательной активности и в условиях дегидратации организма// Весник проблем биологии и медицины. – 1997.- N 9. – C. 140-142 .

 • Левандовська Н.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В.,Федонюк Я.І.,Волошин В.Д., Захарчук І.В.,Мельничук В.В., Барвінська Т.М. Стуктура щитовидної залози і кісток скелету при дегідратації та адаптації до неї // Вісник наукових досліджень. -1997. - N – С. 27-29.

 • Флекей П.П. Вплив загального зневоднення організму адаптованих до дегідратації тварин на будову,ріст і мінералізацію кісток скелета // Вісник наукових досліджень. – 1997.2-3.-C.17-19.

 • Федонюк Я.И., Шовдра Н.В., ФлекейП.П., Бурый В.В., Левандовская Н.М., Мельничук В.В., Боймиструк И.И. Закономерности структурной организации в костях скелета и щитовидной железе в условиях обезвоживания организма //Экологическая антропология /Ежегодник академии экологической антропологии.- Минск, 1996.- С. 325-327.

 • Шовдра Н.В., Флекей П.П., Федонюк Я.І., Боднар Я.Я., Сікора В.З., Микула Н.Х., Бурий В.В., Левандовська Н.М. Будова кісток скелету та щитовидної залози в умовах ексікозу та адаптації до зневоднення організму //Актуальні питання морфології /Міжнар.зб.наук.робіт. -Тернопіль, 1996. -Т.З.- С 711-714.

 • Shovdra N.V., Flekey P.P., Fedonyuk Y.I., Sikora V.Z., Reminetsky B.Y., Dovgan O.M., Yushchak M.V., Kwik 1.1., Sohmatina V.V. The Changes of the Chemical Content of Bony Tissue in the Organisms Exicosis and Adaptation to it //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials. -Ternopil, 1996. - Vol. 3. - P. 773-774.