ILLYA YEVGENOVYCH HERASYMYUK

 • Herasymiuk I.Ye., Hnatjuk M., Monastyrska N. Morphometric evalu-ation of features re-modeling structures of the common bile duct in resection of different volumes of the liver // Österreichisches Multisci-ence Journal 2020. – Vol 1, №25. – Р 38-41.

 • Герасимюк І., М. Кланца, А. Корицький. Стан кислотно-основної рівноваги та вʼязкості крові у щу-рів при гострому та хронічному отруєнні ацетилсаліцило-вою кислотою та їх вплив на структурну організацію печінки та нирок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – №1. – С. 68–73.

 • Герасимюк І., Вацик М. Особливості ремоделювання кровоносних судин легень щурів при застосу-ванні різних методів регідратації після загального зневод-нення // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №2(149). – С. 272–276.

 • Герасимюк І., Вацик М. Особенности структурных изменений в легких крыс при применении различных методов регидратации после общего обезвоживания // Georhian medical news. – 2019. – №1(286). – С. 106–111.

 • Герасимюк І.Є., Корицький А.Г. Особливості структурних змін у нирках щурів при хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі». Чернівці: Медуніверситет. – 2018.

 • Герасимюк І.Є., Кланца М.П. Вплив токсичних доз ацетилсаліцилової кислоти на морфофункціональний стан структурних компонентів печінки щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2018. – С. 227.

 • Herasymiuk I.Ye., Korytskyy A.H., Herasymiuk N.I. The peculiarities of structural changes of kidneys under conditions of acute acetylsalicylic acid poisoning // Fundamentalis scientiam. – 2018. – №18. – P. 18–22.

 • Герасимюк І.Є. Ільків О.П., Небесна З.М. Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії // Вісник наукових досліджень. – 2018. – №1. – С. 128–132.

 • Herasymiuk I.Ye., Klantsa M.P., Bedenyuk O.A. Features of liver structural changes under conditions of acetylsalicylic acid poisoning // Fundamentalis scientiam. – 2018. – №16. – P. 18-22.

 • Herasymiuk I.Ye., Ilkiv O.P. Features of ultrastructural rearrangement of testicular tissues of rats after thyroidectomy // European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. – 2017. – Vol.4, Issue 12. – P. 61–65.

 • Герасимюк І.Є., Кланца М.П. Особливості морфофункціональних реакцій кровоносних судин печінки щурів при гострому отруєнні ацетилсаліциловою кислотою // Прикладні аспекти морфології. Вінниця. – 2017. – С. 59–60.

 • Герасимюк І.Є. Ільків О.П. Особливості ультраструктурних змін в ендотеліоцитах гемокапілярів яєчок щурів після струмектомії // Прикладні аспекти морфології. Вінниця. – 2017. – С. 57–58.

 • Герасимюк І.Є., Вацик М.О. Особливості морфофункціональної перебудови структурних елементів легень щурів за умов загального зневоднення // Прикладні аспекти морфології. Вінниця. – 2017. – С. 56–57.

 • Герасимюк І.Є., Мізь А.В., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Криницька І.Я. Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти; Медична освіта. – 2017. – №4. – С. 9–13.

 • Герасимюк І.Є. Задорожна О.М. Особливості морфофункціональних реакцій кровоносних судин шлунка щурів при загальному зневодненні // Прикладні аспекти морфології. Вінниця. – 2017. – С. 55–56.

 • Герасимюк І.Є., Ільків О.П. Кількісна характеристика артерій яєчок щура в нормі та у різні терміни після струмектомії // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т.15, №4(58) – С. 83–87.

 • Герасимюк І.Є. Морфофункціональні особливості перебудови кровоносного русла яєчок після струмектомії у щурів. / І.Є. Герасимюк, О.П. Ільків. // Медична наука в практику охорони здоровʼя. Полтава: ВДНЗ «УМСА». – 2016. – С. 87-88.

 • Герасимюк И.Е., Илькив О.П. Особенности ультраструктурных изменений в клеточных элементах яичек крыс при экспериментальном гипотиреозе // Проблемы биологии и медицины. Самарканд. – 2016. – №4.1(92). – С. 34–35.

 • Герасимюк І.Є., Ільків О.П. Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічно го гіпотиреозу // Морфологія. – 2016. – Т.10, №3. – С. 94–98.

 • Герасимюк І.Є., Беденюк О.А. Особливості просторової перебудови артеріального відділу кровоносного русла шлунка щурів після видалення привушних і нижньощелепних залоз // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – В.2, Т.2(129). – С. 31–37.

 • Герасимюк І.Є., Беденюк О.А. Особливості ангіоархітектоніки шлунка щурів у нормі // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №4. – С. 121–124.

 • Herasymiuk I.Ye., Yavorska-Skrabut I.M., Volkov K.S., HantimurovA.V. Ultrastructural changes of parotid and submandibular glands of rats in streptozotocin-induced diabetes mellitus // European Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences. EJBPS. – 2016. – Vol.3, Issue 4. – P. 342–346.

 • Герасимюк І.Є., Яворська-Скрабут І.М., Яворська С.І. Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії. / // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №4. – С. 117–120.

 • Herasymiuk I.Ye., Bedenyuk О.A. Morphofunctional characteristics of structural changes in gastric blood vessels after removal of mandibular and parotid gland in rats // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences. EJBPS. – 2016. – Vol. 3, Issue 3. – P. 588–594.

 • Герасимюк І.Є., Магльона В.В. Характер та особливості структурної перебудови паренхіми великих слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації алкоголем // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т.22, №3, Ч.1. – С. 60–63.

 • Герасимюк І.Є., Магльона В.В. Особливості морфологічних змін у кровоносних судинах слинних залоз щурів при хронічному отруєнні алкоголем // Актуальні питання медичної науки і практики. Запоріжжя. – 2015. – В.82, Т.1, К.1. – С. 278–286.

 • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я, Ющак М.В. Морфологічні особливості змін у паренхімі яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика // Актуальні питання медичної науки і практики. Запоріжжя. – 2015. – В.82, Т.1, К.1. – С. 32–40.

 • Herasymiuk I.Ye., Maglyona V.V. Morphometric characteristics of structural changes in the major salivary glands of rats during the chronic alcohol poisoning. / I.Ye. Herasymiuk // International Journal of Pharmacy Therapeutics. 6(4), 2015, 189-193.

 • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Гантімуров А.В. Особливості морфо функціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – В.2, Т.4. – С. 241–246.

 • Герасимюк І.Є., Беденюк О.А., Магльона В.В. Особливості топографії та кровопостачання великих слинних залоз у щурів у нормі // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т.14, №1. – С. 29–33.

 • Herasymiuk I.Ye., Havryshchuk Yu. Мorphometric characteristics of neurons of cerebral cortex in rats under abdominal aorta narrowing // Nauka i Studia. – Przemyśl: Nauka i studia. – 2015. – 5(136). – P. 109–111.

 • Герасимюк І.Є., Гданський С.М., Лісничук Н.Є. Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – В.3, Т.3(112). – С. 88–91.

 • Herasymiuk I.Ye., Savchuk Z.L., Klishch I.M. Peculiarities of reorganization of the rabbits’ corneal structure with its chemical burn at the background of merkazolil-induced hypothyroidism // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4(14). – P. 190-200.

 • Герасимюк І.Є., Гданський С.М., Герасимюк Л.О. Морфометрична характеристика змін у нирках та їх кровоносних руслах при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 2 (66). – С. 17 – 22.

 • Герасимюк І.Є., Гданський С.М. Особливості перебудови кровоносного русла та паренхіми нирок при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті // Вісник наукових досліджень. – 2014. – №2(75). – С. 100–105.

 • Герасимюк І.Є., Стравський Т.Я., Пилипко І.В. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т.2(3). – С. 284–288.

 • Herasymiuk I.Ye., Hdanskyi S.N. Morphometric characterization of changes in the circulatory system of liver in the associate injury of thorax and hip // Curierul medical. – 2014. – Vol.57, №3. – Р. 54–58.

 • Herasymiuk I.Ye., Romaniuk T.I. Some improvement opportunities of regenerative processes of rabbit cornea after experimental alkaline burns // Curierul medical. – 2014. – Vol.57, №2. – Р. 21–24.

 • Герасимюк И.Е., Гойдало Т.Р. Особенности морфофункциональных изменений в сосудах и тканях легких крыс при реперфузии тонкой кишки после предварительного моделирования ее острой непроходимости // Вестник врача. Самарканд. – 2013. – №4. – С. 60–68.

 • Herasymiuk I.Ye. The peculiarities of ultrastructural changes in kidneys in experimental intestinal ileus and in the reperfusion period. / I.Ye. Herasymiuk, L.V. Shkrobot. // Journal of Scientific and Innovative Research. – 2013. – Vol.2, Is.6. – електронний ресурс http://www.jsirjournal.com/Archives.html.

 • Герасимюк І.Є. Вплив експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти на стан кровоносного русла головного мозку в щурів. / І.Є. Герасимюк, Ю.М. Гаврищук. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №4(73). – С. 98–101.

 • Герасимюк І.Є. Характер та особливості динаміки морфологічних змін у тканинах ока кроля при опіках рогівки лугом. / І.Є. Герасимюк, Т.І. Романюк. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4(73). – С. 84–87.

 • Герасимюк І.Є. Морфофункціональне обґрунтування застосування препарату «Полісорб» як ефективного засобу надання першої допомоги при опіках рогівки лугом. / І.Є. Герасимюк, Т.І. Романюк. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 68–72.

 • Герасимюк І.Є. Особливості кровопостачання головного мозку у щурів в нормі. / І.Є. Герасимюк, Ю.М. Гаврищук. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 62–67.

 • Herasymiuk I.Ye. Morphometric characterristics of the arteries of small intestine in modeling its obstruction. / I.Ye. Herasymiuk, L.V. Shkrobot. // Curierul medical. – October, 2013. – Vol.56, №5. – Р.96–100.

 • Herasymiuk I.Ye., Fedorovych A.O. Mucous Membrane of the Tongue: Macro and Microscopic Differences After Chemical (alkali, acid) and Thermal Burns // The pharma innovation - journal 4 Vol. 2 No. 7 2013 Online Available at www.thepharmajournal.com.

 • Herasymiuk I.Ye., Miz A.V., Shkrobot L.V. Structural mechanisms of blood flow regulation in the bloodstream of small intestine and their signifycance under various conditions of hemodynamics // Nauka i Studia. – 2013. - № 18(86). – P. 23–33.

 • Герасимюк І.Є., Федорович О.А., Федонюк Я.І. Макро-мікроскопічні особливості змін в тканинах язика щурів при його термічних і хімічних опіках. / І.Є. Герасимюк // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т.16, №1, Ч.1(61). – С. 238–241.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В., Мізь А.В. Регуляторні структури в судинах тонкої кишки та їх вплив на інтенсивність органного кровотоку за різних умов центральної гемодинаміки // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 220.

 • Герасимюк І.Є., Яворська-Скрабут І.М. Динаміка морфометричних змін структур великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т.20, №1. – С. 100–102.

 • Герасимюк І.Є., Федорович О.А. Морфофункціональні зміни та просторова характеристика судинного русла язика при його опіках різного генезу в експерименті // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т.20, №1. – С. 26–29.

 • Герасимюк І.Є., Гойдало Т.Р. Морфофункціональна характеристика кровоносного русла та паренхіми легень при експериментальному моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т.20, №1. – С. 23–26.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В. Особливості морфогенезу змін у внутрішніх органах черевної порожнини при експериментальному моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності // Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, №5. – С. 366.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В. Морфофункціональний стан органів черевної порожнини внаслідок реперфузії тонкої кишки після її гострої непрохідності в експерименті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – Т.12, №1(43). – С. 17–20.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В. Порівняльна характеристика змін в органах черевної порожнини з безпосереднім кавальним і опосередкованим порто-печінковим венозним дренажем за умов моделювання гострої низької тонкокишкової непрохідності // Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, №4. – С. 57–60.

 • Herasymiuk I.Ye., Ostrovska L.O. Concerning the pathogenic mechanisms of reperfusion syndrome development and experimental possibilities of its correction after the abdominal aorta patency restoring in rats // Nauka I studia. – 2012. – №22(67). – P. 65– 72.

 • Герасимюк І.Є., Федорович О.А. Вплив різного виду опіків (термічних, кислотних, лужних) на вміст глікогену в тканинах язика щурів // Практична медицина. – 2012. – 6(Т.18). – C. 132–138.

 • Герасимюк І.Є., Мізь А.В. Морфометрична характеристика стінки не ураженої тонкої кишки щурів у віковому аспекті // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т.10, №3. – С. 70–73.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В. Рентген-ангіографічна характеристика тонкої кишки щурів при моделюванні низької тонкокишкової непрохідності в експерименті // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т.10, №2. – С. 22–25.

 • Герасимюк І.Є. Особливості морфо-функціональної перебудови кровоносного русла печінки в динаміці розвитку гострої тонкокишкової непрохідності. / І.Є. Герасимюк, Л.В. Шкробот. // Вісник морфології. – 2012. – T.18, №2. – С. 253–256.

 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я. Морфометрична характеристика перебудови структури ниркової тканини при експериментальному стенозі лівої ниркової аретрії // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2011. – Т.16, № 1. – С. 40.–43.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В. Адаптаційні структури в судинах органів черевної порожнини та їх роль в регулюванні кровотоку при моделюванні гострої кишкової непрохідності // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – В.3, Т.2(95). – С. 117–121.

 • Герасимюк І.Є., Пилипко И.В. Галицькая-Хархалис О.Я. Особенности морфофункциональной перестройки сосудов почек при моделировании расстройств центральной и органной гемодинамики у крыс // Actual issues of morphology. Moldova. – 2012. – P. 219–223.

 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я. Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3(68). – С. 91–93.

 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я. Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2(67). – С. 83–85.

 • Герасимюк І.Є., Шкробот Л.В., Гойдало Т.Р. Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2(67). – С. 66–69.

 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. Порівняльна характеристика макро-морфометричних показників нирок при однобічному стенозі ниркової артерії у щурів // Вісник морфології. – 2012. – T.67, №2. – С. 84–88.

 • Герасимюк І.Є., Гавліч О.Б., Гойдало Т.Р. Морфофункціональні зміни в легенях при стенозуванні нижньої порожнистої вени в експерименті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – Т.11, №1. – С. 55–58.

 • Герасимюк І.Є., Кузів І.Я. Особливості перебудови гемоциркуляторного русла матки білих щурів за умов моделювання ожиріння та при аліментарній дистрофії // Вісник морфології. – 2011. – T.17, №3. – С. 510–514.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Ющак М.В., Говда Р.В. Порівняльна морфометрична характеристика внутрішньорганних судин у щурів // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т.9, №3. – С. 76–77.

 • Герасимюк І.Є., Кузів І.Я. Рентгенангіографічна характеристика судин матки і яєчників білих лабораторних щурів при експериментальному ожирінні та аліментарній дистрофії // Вісник морфології. – 2011. – T.17, №2. – С. 272–275.

 • Герасимюк І.Є., Кузів І.Я. Цитологічна характеристика вагінальних мазків самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарною дистрофією // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – В.3, Т.1. – С. 90–93.

 • Герасимюк І.Є., Островський Л.О., Федонюк Я.І. Вплив експериментального стенозу нижнього відділу черевної аорти на морфофункціональний стан судин та тканин органів травного тракту у щурів // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – В.3, Т.2. – С. 37–41.

 • Герасимюк І.Є., Шкільнюк Н.М. Морфофункціональне обґрунтування коригуючого впливу пентоксифіліну на стан судинного русла ока кроля при експериментальному моделюванні глаукоми // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – В.3, Т.2. – С. 42–47.

 • Герасимюк І.Є., Шкільнюк Н.М. Особливості ультраструктурної організації гемомікроциркуляторного русла ока кроля та його морфофункціональні механізми регулювання кровотоку // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – В.2, Т.2. – С. 305–308.

 • Герасимюк І.Є. Структурно-просторова перебудова артерій ока в динаміці підвищення внутрішньоочного тиску. / І.Є. Герасимюк, Н.М. Шкільнюк. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т.9, №4. – С. 45–49.

 • Герасимюк І.Є., Якимець М.М. Особливості структурної перебудови судин та м’яких тканин пародонта в динаміці експериментального моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету // Вісник наукових досліджень. – 2010. – №4(61). – С. 122–125.

 • Герасимюк І.Є., Гунас І.В., Болюх Д.Б., Румянцев Ю.В. Взаємозв’язки комп’ютерно-томографічних розмірів анатомічних структур передньої черепної ямки та зорового нерву з антропо-соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат // Вісник морфології. – 2010. – T.16, № 4. – С. 877–880.

 • Герасимюк І.Є., Якимець М.М., Федонюк Л.Я. Оцінка стану пародонту у хворих на цукровий діабет за результатами кількісного аналізу ортопантомограм // Вісник морфології. – 2010. – T.16, №4. – С. 857–861.

 • Герасимюк І.Є. Взаємозв’язки ультразвукових параметрів нирок із антропо-соматометричними розмірами здорових юнаків і дівчат із середнім проміжним соматотипом. / І.Є. Герасимюк, Ю.Г. Шевчук, Д.Б. Болюх. // Науковий вісник Ужгородського університету. Медицина. – 2010. – №38. – С. 61–64.

 • Герасимюк І.Є. Особливості будови органа зору та його кровопостачання у кролів в нормі. / І.Є. Герасимюк, Н.М. Шкільнюк. // Вісник морфології. – 2010. – T.16, №3. – С. 516–520.

 • Патоморфологічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій з летальним наслідком у дитячому віці. . / [І.Є. Герасимюк, Я.Я. Боднар, Ю.М. Орел та ін.]. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – №1 (2). – С.34–36.

 • Герасимюк І.Є. Морфофункціональні можливості вен печінки в регулюванні відтоку крові за різних умов центральної гемодинаміки. / І.Є. Герасимюк, А.В. Гантімуров. // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. – 2010. – Т.146, Ч.2. – С. 50–52.

 • Герасимюк І.Є., Гантімуров А.В., Пилипко І.В. Cтруктурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки // Kлінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т.9, №2. – C. 14–17.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Флекей П.П. Зміни водно-сольового складу кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення, та у відновний період // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 146–147.

 • Герасимюк І.Є., Гантімуров А.В., Чепесюк В.О. Особливості динаміки морфофунціональних змін у судинному руслі печінки та нирок при перебігу гострого розлитого перитоніту в експерименті // Вісник морфології. – 2010. – №16 (1). – С. 125–128.

 • Герасимюк І.Є., Чепесюк В.О., Гантімуров А.В., Герасимюк Л.О. Особливості динаміки морфофункціональних змін у коронарному руслі та судинах малого кола кровообігу при перебігу гострого розлитого перитоніту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. – №2. – С. 35–38.

 • Герасимюк І.Є., Боймистрюк І.І., Киричок О.М. Вплив динамічних навантажень помірного характеру на довгі кістки білих щурів з різним вегетативним тонусом при двомісячному тренуванні // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – С.111–112.

 • Герасимюк І.Є., Киричок О.М., Бурий В.В. Морфологічні механізми регуляції гемодинаміки у малому колі кровообігу // Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 18–19.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Киричок О.М. Структурно-метаболічні зміни в довгих трубчастих кістках при важкому стані дегідратації адаптованих до зневоднення тварин // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6, №2. – С. 199–200.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Киричок О.М. Деякі можливості експериментальної корекції легеневої артеріальної гіпертензії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 112.Реадаптаційні зміни хімічного складу кісток скелета у тварин адаптованих до дегідратації // Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 58–59.

 • Герасимюк І.Є., Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Орел М.М. Морфологічні особливості тимуса при внутрішньоутробній герпетичній інфекції // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2. – С. 37–39.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Флекей П.П. Вплив пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії на артеріо-венозному співвідношення легеневих судин // Вісник морфології. – 2007. – №13 (2). – С. 476–477.

 • Герасимюк І.Є., Бурий В.В., Флекей П.П. Особливості артеріо-венозних взаємовідносин судин легенів у нормі та при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2007. – С. 136.

 • Герасимюк І.Є., Орел Ю.М., Орел М.М. Морфологічні зміни печінки плодів при вагітності, ускладненій плацентарною недостатністю та внутрішньоутробним інфікуванням // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Чернівці: БУКРЕК. – 2007. – С. 18–19.

 • Герасимюк І.Є., Мальований В.В. Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні травматичних пошкоджень грудн. клітки // Шпитальна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 90–91.

 • Герасимюк І.Є., Боднар Я.Я., Фурдела М.Я. Серцеві аритмії у хворих на цукровий діабет І типу / Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 1. – С. 23–24.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Герасимюк Н.І., Орел Ю.М. Морфофункціональний стан кровоносного русла легень за різних умов гемодинаміки у малому колі кровообігу // Вісник вінницького національного медичного університету. – 2006. – №10(2). – С. 331–332.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І. Морфологічні прояви впливу легеневої артеріальної гіпертензії на стан венозного відділу кровоносного русла легень // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – Т.9, №3. – С. 44–46.

 • Герасимюк І.Є., Заячківський С.А., Федонюк Я.І. Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця собак за умов хірургічної корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії // Вісник наукових досліджень. – 2006. – №3. – С. 36–38.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І.Особливості морфофункціональної перебудови легеневих судин при поєднаному впливі гіпоксії та легеневої артеріальної гіпертензії після резекції легенів // Вісник проблем біології і медицини.– 2006. – №2. – С. 193–196.

 • Герасимюк І.Є. Створення навчально-наукових інститутів як структурних підрозділів медичного університету – вимога часу // Медична освіта. – 2005.– №3.– С. 32–35.

 • Герасимюк І.Є. Морфологічні прояви впливу легеневої артеріальної гіпертензії на стан кровоносного русла легень // Вісник морфології. – 2005. – Т.1, №2. – С. 178–180.

 • Герасимюк І.Є. Особливості динаміки морфофункціональних змін в кровоносному руслі легень за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії. // Вісник Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. – 2005. – Т.9, №2. – С. 294–297.

 • Герасимюк І.Є. Експериментальна модель стенозу каудальної порожнистої вени як способу декомпресії малого кола кровообігу за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії // Шпитальна хірургія. – 2005. – № 2. – С. 82–85.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І. Експериментальне обґрунтування нового способу корекції пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії шляхом обмеження притоку до малого кола кровообігу // Науковий вісник Ужгородського університету. Медицина. – 2004. – №.23. – С. 136–140.

 • Герасимюк І.Є. Ультраструктурні зміни в стінках легеневих вен при пострезекційній ЛАГ // Вісник морфології. – 2004. – №1. – С. 67–70.

 • Герасимюк І.Є. Особливості морфофункціональних реакцій легеневих вен на гемодинамічні зміни в МКК // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 2. – С. 16–17.

 • Герасимюк І.Є. Структурні основи адаптації кровоносного русла легень до пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії // Буковинський медичний вісник. – 2003. – Т.7, №2. – С. 134–139.

 • Герасимюк І.Є. Структурно-просторова перебудова артерій малого кола кровообігу собак після резекції легень // Вісник наукових досліджень. – 2003. – №2. – С. 84–87.

 • Герасимюк І.Є., Мисула І.Р., Вайда О.В. Кровопостачання кукси бронха у тварин після пульмонектомії залежно від типу реактивності // Вісник наукових досліджень. – 2003. – №3. – С. 73–74.

 • Герасимюк І.Є. Морфофункціональне обґрунтування нового способу корекції пострезекційної легенево-артеріальної гіпертензії шляхом дозованої редукції легеневого кровотоку // Шпитальна хірургія. – 2003. – №3. – С. 62–66.

 • Герасимюк І.Є. Особливості морфо- функціональної перебудови бронхіальних судин після резекції легень у собак // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10, №4. – С. 25–27.

 • Герасимюк І.Є. Особливості ультраструктурних змін стінок легеневих артерій в динаміці пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії // Вісник морфології. – 2003. – №2. – С. 170–172.

 • Герасимюк І.Є. Морфометрична характеристика бронхіальних артерій за умов пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії // Вісник морфології. – 2003. – №1. – С. 68–71.

 • Герасимюк І.Є. Морфометрична характеристика артерій малого кола кровообігу після резекції легень у собак. // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – №3. – С. 104–105.

 • Герасимюк І.Є. Структурно-просторова перебудова вен малого кола кровообігу після резекції легень у собак // Науковий вісник. Медицина. – 2003. – №19. – С. 178–182.

 • Герасимюк І.Є., Волков К.С., Чорненький М.В. Стан альвеолоцитів ІІ типу та поверхневої активності легень після їх резекції в експерименті // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Симферополь: Издательский центр КГМУ. – 2002. – Т.138, №.3. – С. 17–20.

 • Герасимюк І.Є., Заячківський С.А. Структурно-просторова перебудова коронарних артерій після двобічної обширної резекції легень // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. Симферополь: Издательский центр КГМУ. – 2002. – Т.138, №.3. – С. 28–31.

 • Герасимюк І.Є. Структурно-просторова організація судин малого кола кровообігу собак // Вісник морфології. – 2002. – Т.8, №2. – С. 224–227.

 • Герасимюк І.Є. Структурно-просторова організація судин малого кола кровообігу в умовах пострезекційної легенево-артеріальної гіпертензії та при її хірургічній корекції в експерименті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. – №7. – С. 123–124.

 • Герасимюк І.Є., Заячківський С.А. Особливості коронарної гемодинаміки та їх морфологічні еквіваленти в умовах пострезекційної легенево-ареріальної гіпертензії // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №2. – С. 135–138.

 • Морфометрична оцінка структурно-просторової організації судин печінки в умовах механічної жовтяниці. / [І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, О.Б. Слабий та ін.]. // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т.5, № 4. – С. 125–127.

 • Герасимюк І.Є. Морфофункціональні зміни сурфактантної системи після резекції легень. / І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда. // Здобутки клін.і експерим. мед. Укрмедкнига. – 2001. – №. 6. – С. 80–81.

 • Герасимюк І.Є. Функціональна морфологія судинного русла підшлункової залози при механічній жовтяниці. / І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, А.Г. Шульгай, О.Б. Слабий. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Укрмедкнига. – 2000. – № 5. – С. 458–462.

 • Спосіб попередження печінкової недостатності при декомпресії жовчних шляхів. / [І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, А.Г. Шульгай та ін.]. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Укрмедкнига. – 1999. – №. 4. – С. 373–377.

 • Герасимюк І.Є. Спосіб артеріалізації портальної сист. / І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, А.Г. Шульгай. // Шпитальна хірургія. – 1999. – №2. – С.119–122.

 • Герасимюк І.Є. Патогенетичне обгрунтування способу корекції портальної гіпертензії. / І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, А.Р. Вайда, А.Г. Шульгай. // Клінічна хірургія. – 1998. – № 9–10. – С. 20–22.

 • Герасимюк І.Є. Спосіб внутрішнього дренування жовчних проток. / І.Є. Герасимюк, О.Б. Слабий, А.Г. Шульгай, А.Р. Вайда. // Клін. хірургія. – 1998. – № 9–10. – С. 8–10.

 • Архітектура судинного русла печінки та екстраорганних шляхів колатерального венозного кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії. / [І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, А.Г. Шульгай та ін.]. // Український медичний альманах. – 1998. – № 2. – С. 32–33.

 • Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлюкс холангіту при порівнянні різних способів холедоходуоденостомії. / [І.Є. Герасимюк, Р.Й. Вайда, А.Г. Шульгай та ін.]. // Шпитальна хірургія. – 1998. – № 2. – С. 23–29.

 • Герасимюк І.Є. Структурно-просторова організація судинного русла печінки та екстраорганних шляхів колатерального венозного кровообігу в умовах експериментальної портальної гіпертензії. / І.Є. Герасимюк, Р.Й.Вайда, О.Б. Слабий, А.Г.Шульгай. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Укрмедкнига. – 1998. – С. 365–369.

 • Герасимюк І.Є., Гаргула В.Д., Гаргула М.В. Серозно-м’язово-підслизовий клапоть стінки шлунка як універсальний судиннонервов. трансплант. / І.Є. Герасимюк,. // Досягнення і перспективи клін.та експерим. Медицини. Тернопіль. – 1995. – С.190–191.

 • Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Слабий О.Б. Вайда Р.Й. Структурна організація кровоносних судин підшлункової залози у собак // Досягнення і перспективи клін. та експерим. Медицини. Тернопіль. – 1995. – С. 405–407.

 • Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Слабий О.Б. Структурно-функціональні особливості судинного русла підшлункової залози при механічній жовтяниці // Актуальні питанні клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль. – 1994. – С. 282–284.

 • Новий спосіб моделювання портальної гіпертензії та її корекції в експерименті. / І.Є. Герасимюк, О.Б. Слабий, Р.Й. Вайда, А.Р. Вайда. // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль. 1994. – С. 279–281.

 • Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Кулянда І.С. Особливості імунної системи у собак після декомпресії жовчовивідних шляхів // Практичні аспекти медичної імунології. Тернопіль. – 1993. – С. 122–123.

 • Герасимюк І.Є., Слабий О.Б., Вайда А.Р., Гнатюк Р.М. Про зміни системного та місцевого імунітету при експериментальному обтураційному холестазі. / // Практичні аспекти медичної імунології. Тернопіль. – 1993. – С. 97–98.

 • Герасимюк І.Є., Вайда Р.Й., Слабий О.Б. Стан деяких судинних систем органів гепатопанкреатодуоденальної зони в ранньому декомпресійному періоді у собак з механічною жовтяницею // Актуальні питання хірургії в світлі особистого досвіду. Тернопіль. – 1993. – С. 35–36.

 • Герасимюк И.Е., Гаргула В.Д., Борса В.В. Использов. прикладных функционально-анатомических данных для разработки новых способов хирургич. лечения в гастроэнтерологии // Заболевание органов пищеварения с точки зрения хирургов и терапевтов. Донецк. – 1992.

 • Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Слабий О.Б. Особливості структурної організації судинного русла органів черевної порожнини в умовах холестазу та його корекції ентеросорбентом СКНП- 2 і карсилом // Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тернопіль. – 1992. – С. 128–129.

 • Герасимюк І.Є., Вайда Р.Й. Морфофункціональні особливості коронарних судин в умовах легенево-артеріальної гіпертензії // Нові методи діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань. Тернопіль. – 1991. – С. 36–38.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И. Возрастные особенности сосуд. русла миокарда собак после резекции легких // Новости спортивной и медицинской антропологии. Москва. – 1991. – №2 (6). – С. 99.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И., Шульгай А.Г. Особенности структурной организации сосудистого русла двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы при механической желтухи // Актуальн. вопросы тео- ретич. и и клинич. Медицины. Полтава. – 1991. – С. 56–57.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И. Функциональная морфология сосудов миокарда после резекции легких // Актуальн. вопросы морфологии. Черновцы. – 1990. – С. 45.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И. Количественные аспекты изучения микроциркуляторного русла миокарда после резекции легких // Кровообращение. – 1990. – Т. 23, №3. – С. 35–39.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И. Морфофункциональное обоснование шунтирования малого круга кровообращения при резекции легких // Прикладное значение морфологических исследований органов и тканей в разработке новых способов лечения и диагностики заболеваний. Днепропетровск. – 1990. – С. 8.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И. Комплексна морфометрична діагностика легеневого серця // Нові методи діагностики лікування і профілактики. Тернопіль. – 1989. – С. 43–44.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И., Гнатюк М.С., Мойсиюк А.Р. Ультраструктурные изменения в миокарде после двусторонней обширной резекции легких // Применение электронной микроскопии в медицине. Ив-Франковск, Укрвузполигр. – 1989. – С. 30.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И., Гнатюк М.С., Мойсиюк А.Р. Тонкое строение альвеолярной стенки после резекции легких // Применение электронной микроскопии в медицине. Ив. – Франк-ск, Укрвузполиграф. – 1989. – С. 20.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И. Морфофункциональные изменения миокарда после двусторонней обширной резекции легких // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1988. – Т. 94, № 2. – С.29–35.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И., Вайда А.И. Структурно-функциональные особенности микроциркуляторного русла миокарда после резекции легких // Физиол. Журнал. – 1988. – Т. 34, № 6. – С.27–32.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И., Гнатюк М.С. Новый метод реографии легких в эксперименте // Физиологический журнал. – 1988. – Т. 34, № 4. – С. 109–111.

 • Герасимюк И.Е., Вайда Р.И., Вайда А.Р. Структурно-функциональные особенности капилляров миокарда после резекции легких // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1987. – Т. 93, № 8. – С. 68–73.

 • Герасимюк І.Є., Вайда А.Р. Структурные изменения в коронарных артериях после резекции легких // Актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сб.науч.тр., Москва. – 1986. – 16 с.